COURSES

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

-  สำหรับเด็ก    

    หลักสูตรสำหรับเด็ก(อายุไม่เกิน 18 ปี) เพื่อการปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษโดย เฉพาะ เนื้อหาทั้งหมดจะครอบคลุมทั้งการฟัง พูด อ่าน และการเขียน โดยการใช้ตำรา เรียน ที่จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับเด็ก เนื้อหาเข้าใจง่ายและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ ด้วยบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและสนุกสนาน จึงทำให้เด็กๆ เกิดความสนใจใน การเรียนภาษาอังกฤษ

-  สำหรับผู้ใหญ่    

   เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งจากการฟัง พูด อ่าน  และการเขียนที่ถูกต้องตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับผู้เรียนที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การเรียน จะเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ในการใช้ภาษาภายในห้องเรียนให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็น การฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้เกิดความคล่องแคล่ว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไป ใช้ได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คอร์สเรียนภาษาจีน

-  สำหรับเด็ก    

   หลักสูตรสำหรับเด็ก(อายุไม่เกิน 18 ปี) เพื่อการปูพื้นฐานด้านภาษาจีนโดยเฉพาะ เนื้อหาทั้งหมดจะครอบคลุมทั้งการฟัง พูด อ่าน และการเขียน โดยการใช้ตำรา เรียน ที่จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับเด็ก เนื้อหาเข้าใจง่ายและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ ด้วย บรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและสนุกสนาน จึงทำให้เด็กๆ เกิดความสนใจในการ เรียนภาษาจีน

-  สำหรับผู้ใหญ่    

    เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งจากการฟัง พูด อ่าน และการเขียนที่ถูกต้องตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับผู้เรียนที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การ เรียนจะเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ในการใช้ภาษาภายในห้องเรียนให้ได้มากที่สุด เพื่อ เป็นการฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้เกิดความคล่องแคล่ว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไป ใช้ได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

-  สำหรับเด็ก    

    หลักสูตรสำหรับเด็ก(อายุไม่เกิน 18 ปี) เพื่อการปูพื้นฐานด้านภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ เนื้อหาทั้งหมดจะครอบคลุมทั้งการฟัง พูด อ่าน และการเขียน โดยการใช้ตำราเรียน ที่จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับเด็ก เนื้อหาเข้าใจง่ายและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ ด้วย บรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและสนุกสนาน จึงทำให้เด็กๆ เกิดความสนใจในการ เรียนภาษาญี่ปุ่น

-  สำหรับผู้ใหญ่    

   เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งจากการฟัง พูด อ่าน  และการเขียนที่ถูกต้องตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับผู้เรียนที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การ เรียนจะเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ในการใช้ภาษาภายในห้องเรียนให้ได้มากที่สุด เพื่อ เป็นการฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้เกิดความคล่องแคล่ว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.